„Edukacyjne SOS”

Zakończenie realizacji projektu "Edukacyjne SOS"

W dniu 31.12.2018 roku zakończyła się w placówce realizacja projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 i Szkole Podstawowej nr 209 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach projektu doposażone zostały pracownie placówki - w sprzęt i  materiały do prowadzenia indywidualizacji procesu kształcenia, umożliwiający prowadzenie zajęć metodą eksperymentu oraz sprzęt i narzędzia TIK. Wsparciem zostali objęci wszyscy uczniowie oraz nauczyciele placówki. Do uczniów skierowane były zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz zajęcia sprzyjające indywidualizacji procesu kształcenia. Zorganizowano również dwa wyjazdy o charakterze edukacyjnym - ekologiczno-przyrodniczy oraz wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik. Nauczyciele zaś rozwijali swoje kompetencje oraz nabywali kwalifikacje. Ośmiu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe. Wszyscy zaś wzięli udział w szkoleniach z zakresu TIK, obsługi programu CorelDraw, superwizjach zespołu oraz sesjach coachingowych.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W 2017 r.:

 

 1

Zajęcia z języka angielskiego

luty-czerwiec, wrzesień-grudzień

2

Zajęcia z zakresu edukacji ekonomicznej

luty-czerwiec, wrzesień-grudzień

3

Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej

luty-czerwiec, wrzesień-grudzień

4

Doposażenie pracowni szkolnych Gim 54 w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych

maj-czerwiec

5

Wyposażenie Gim 54 w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

maj-czerwiec

6

Doposażenie Gim 54 w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 maj-czerwiec

7

Szkolenie w zakresie korzystania z narzędzi TIK

czerwiec-grudzień

8

Warsztaty psychospołeczne

luty-czerwiec, wrzesień-grudzień

9

Zajęcia z zakresu TIK

luty-czerwiec, wrzesień-grudzień

10

Superwizja

3.06, 23.09, 21.10, 16.12

11

Coaching

27.05, 2.09, 7.10, 18.11

12

Prowadzenie diagnozy i terapii pedagogicznej i psychologicznej

luty-czerwiec, wrzesień-grudzień

13

Wyjazd przyrodniczo-ekologiczny

18-22 września