O projekcie

Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zwiększenie zakresu wsparcia terapeutycznego w grupie 64 uczniów Gimnazjum nr 54 i Szkoły Podstawowej nr 209 przy MOS „SOS” nr 1 w Łodzi oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie 12 pracowników kadry pedagogicznej w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2018. Założenia projektu powstały na podstawie wniosków z diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący w czerwcu 2016 r.

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania
1. Zajęcia dodatkowe umożliwiające rozwijanie kompetencji kluczowych
2. Doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
3. Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK
4. Doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
5. Szkolenie umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych przez kadrę pedagogiczną w zakresie korzystania z narzędzi TIK
6. Zajęcia z zakresu TIK
7. Wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem
9. Wycieczki edukacyjne i wyjazdy tematyczne

Informacja Dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 i Szkole Podstawowej nr 209 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

inf na firmowym