Ogłoszenie

Z związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakładce OGŁOSZENIA pojawiły się zapytania ofertowe na zakup sprzętu komputerowego. Ogłoszenie znajduje się również w Bazie Konkurencyjności pod nr: 1031294; 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1031294

Zapraszamy do składania ofert!