Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

W dniu 09.05.2017 roku nastąpiło rozstrzygnięcie ofert dotyczących przeprowadzenia szkoleń oraz zakupu pomocy dydaktycznych i terapeutycznych w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne w zakładce Ogłoszenia.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi ul. Wapienna 24a  informuje, iż w dniu 12.05.2017 r. w postępowaniu na dostawę komputerów, serwera i multimediów w ramach  Projekt "Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  zostały złożone dwie oferty wykonawców:

 oferta nr 1

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok.4 - cena oferty brutto 108.777,57 zł ( słownie: sto osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 57/100)

 oferta nr 2

"TRECOM LÓDZ" Sp. z o.o. ul Czyżewska 10 , 02-908 Warszawa - cena oferty brutto 116.517,47 zł ( słownie: sto szesnaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 47/100)

Zamawiający posiada na sfinansowanie zmówienia 83.320,40 brutto ( słownie :osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych 40/100).

Ceny obydwu złożonych ofert przekraczają kwotę, którą zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie zostaje UNIEWAŻNIONE.